dimarts, 19 d’abril de 2016


Tot seguit us afegim una butlleta de subscripció a l'associació. Si coneixeu gent interessada a integrar-se a la nostra entitat, animeu-la a associar-se.  Només cal que es posi en contacte amb en Quim Garcia o Imma Bassols, complimentant la butlleta i ambdós efectuaran el tràmit de donar d'alta al CEAHM als nouvinguts. Un dels nostres objectius és augmentar el nombre d'associats i així poder tirar endavant els projectes que ens poguem arribar a proposar.Amb aquest escrit i donant compliment el que disposa l’article 4 dels Estatuts de l’Associació Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró,
Jo, en/na ................................................................................................, amb DNI núm. ......................, domicili al c/ ....................................................................................., de la població de ............... ........................................................, codi postal .............., telèfon de contacte,  ........................., correu electrònic................................................,

manifesto que vull formar part de forma lliure i voluntària de l’associació, en qualitat de:

 
                Persona física, major d’edat i amb capacitat d’obrar

 
                Persona física, menor d’edat (s’acompanya consentiment de legals representants)

 
                Persona jurídica, que s’ajusti als requeriments dels Estatuts

Per la qual cosa sol·licito integrar-me al Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró, prèvia valoració de la Junta Directiva i comunicació en assemblea general més immediata.

Així mateix, autoritzo que se’m domiciliï la quota anyal al següent compte bancari:

NÚM. IBAN: ____________________________________________________________
NÚM. DE COMPTE_________________________________________________________

Ho signo als efectes escaients,A ..............................., amb data, ...........................................
*Per a lliurar aquesta butlleta, contacteu amb:

- Quim Garcia, al telèfon 93 758 24 00 , o bé,
- Imma Bassols, al telèfon 660 142 426

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada